CDR Billing Software

CDR Billing Software

Hệ thống phần mềm bảo hành trọn đời theo máy tính kể cả cài lại máy tính, format windows.

CDR Billing Software

– Quản lý cước phí hàng tháng goi đi của từng máy lẻ.

– Kiểm soát nhân viên gọi nhiều gọi ít.

– Kết hợp tạo mã cung cấp cho nhân viên, ai có mã mới thực hiện được cuộc gọi.

Chức năng báo cáo

– Báo cáo cước điện thoại vào bất kỳ thời gian nào.

– Báo cáo cước cuộc gọi theo phòng ban.

– Báo cáo cước cuộc gọi theo mã cá nhân.

– Bao cáo cước theo hoá đơn tổng hợp.

– Báo cáo cước điện thoại theo số gọi đến.

– Báo cáo cước điện thoại lớn hơn thời gian nào đó.

– Báo cáo cước điện thoại lớn hơn số tiền nào đó.

– Báo các cước điện thoại trên đường trung kế bưu điện bất kỳ.

Hệ thống phần mềm bảo hành trọn đời theo máy tính kể cả cài lại máy tính, format windows.

Shopping Cart
Scroll to Top